พม.ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง อพม. และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร นายจิรพนธ์ ไต่เป็นสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก นายศกร สวัสศรีพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 นายนพรัตน์ พึ่งพล จนท.พมจ.ร่วมกับหน่วยงาน One Home ชุมพร ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความเจ้มแข็งอพม. และดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว โดยมี นายกฤษณ์    สุขแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง นายสุชล ปิ่นละออ กำนันตำบลดอนยาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรและอาสาสมัครต่างๆ ในระดับพื้นที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายเกรียงศักดิ์ แย้มกลิ่น ผู้นำอช.  ดีเด่นจังหวัดชุมพร เป็นประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดอนยาง


Share:ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง / สถานประกอบการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 6 แห่ง จากการตรวจสอบพบแรงงานทั้งหมด จำนวน 63 คนเป็นสัญชาติไทย จำนวน 20 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 คน สัญชาติเมียนมาร์ จำนวน 42 คน ทุกคนมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง


Share:ร่วมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตรวจบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือ ในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล นำโดยนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยหน่วยป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล เข้าตรวจ สภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน ในกิจการประมงทะเล แบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ลำ จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 34 คน เป็นคนไทย 6 คน เมียนมา 28 คน เรือลำนี้ผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติ ที่กฎหมายกำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share:ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา จังหวัดชุมพร

วัันที่ 19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชุมพร จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


Share:พม.ร่วมออกตรวจบูรณาการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล หลังสวน (ชุมพร)นำโดยนายสุชาติ เดชแดง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) และผู้แทนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจตรวจแรงงาน เพื่อจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ ณ บริเวณทะเลหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 6 ลำ จากการตรวจสอบพบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 61 คน เป็นคนไทย 15 คน เมียนมา 46 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ


Share:นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.บ้านควน เเละติดตามผลการดำเนินงาน พม.

วันที่ 13 มกราคม 2565
เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้การต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมเเละความั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านควน ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลแห่งแรกของจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งมอบสวัสดิการสังคมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และเยี่ยมชมกิจกรรม “ช้อป ชิม นิทรรศการมีชีวิต” จากเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านควน โดยมีนายปกาสิต พรประสิทธ์ นายอำเภอหลังสวน ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา เเละอุปสรรคการดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อนำมาพัฒนานโยบายให้สามาเเก้ไขปัญหาเเละตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยมีการจัดประชุม One Home จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพ

Share:พม.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่แก่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 มกราคม 2564 นายโชตินรินทร์ เกิดสม พร้อมด้วยนางปวีณ์ริสา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางธานัท กฤชคงพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงปทีมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ และนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่แก่  พยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จนถูกตัดขาข้างขวาตั้งแต่สะโพกลงมา และได้รับพระราชานุญาตให้เป็นคนไข้ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติราชนารี ซึ่งจะเดินทางไปเข้ารับการรักษาและบำบัดฟื้นฟู ณ ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรภาพทางการแพทย์ 


Share:มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงิน ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชุมพร เป็นประธานการมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัด ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ (อุทกภัย) ตำบลนาสัก อำเภอสวี จำนวน 1 ราย ให้แก่ภรรยาผู้เสียชีวิต โดยมีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด และนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร รักษาการผู้ช่วยเลขานุการฯฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมพิธีมอบเงินดังกล่าว


Share:ทีม พม. ONE HOME ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม พม. ONE HOME ชุมพร เจ้าหน้าที่อบต.บ้านควน ผู้นำชุมชน ประชาชน เเละเยาวชน ในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู ประธานกองทุน ก.ส.จ.ชุมพร เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบเเนวทางการปฏิบัติ สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายสู่ภูมิภาคเเละท้องถิ่น ประจำปี 2564 เเละพิจารณาเเผนงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial