พิธี ส่งมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับครัวเรือน

วันที่ 21 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธี ส่งมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับครัวเรือน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.ชุมพร)

วันที่ 20 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร(ศปก.ชุมพร) เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคการดำเนินการ และรับทราบข้อปฏิบัติการจาก ศบค. และจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

วันที่ 20 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะ กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 และ ประชุมหารือบูรณาการนโยบายเร่งด่วน “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินชุมพร” ณห้องประชุม เกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับกู้ยืมเงินคนพิการประกอบอาชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับกู้ยืมเงินคนพิการประกอบอาชีพรายใหม่ จำนวน 7 ราย และ เยี่ยมบ้านเงินกู้ประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ในอำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share:มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ ที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย

วันที่ 14 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ ที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 2 ราย เ ป็นเงิน 40,000 บาท ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบหลักและมาตรการ เสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอละแมจำนวน 6 ร้าน อำเภอพะโต๊ะจำนวน 3 ร้าน รวม 9 ร้าน จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการยังคงปฏิบัติ ตามมาตรการควบคุมตามที่ภาครัฐกำหนด เช่นการคัดกรองวัดไข้ก่อนใช้บริการ เตรียม เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ มีการโทรนัดหมายล่วงหน้า ผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่าง ดี เนื่องจากมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะหรือมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการให้ครบถ้วนอีกด้วย


Share:ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อเสิรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share:ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง ติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ประธานการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial