ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติ และผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประชาสัมพันธ์แผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ และเอกสารถอดบทเรียน อาสามัครดีเด่น ปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสามัครดีเด่น

เนื่องด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านสวัสดิการสังคม และอาสาสมัคร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดสื่อวิดีทัศน์ / รายละเอียดถอดบทเรียน


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จำนวน 1 อัตรา  โดยสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร  ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด 2563 “Moralmediaawards2020”

การคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ประเภทละคร ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย โฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง


Share:ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ www.pr.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือ QR – Code ด้านล่างนี้
 


Share:ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564)

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564) หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้ใดสนใจให้ส่งใบสมัครเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวีดีโอในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

🎉 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ
👩‍👩‍👧‍👦 ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง?”.
🎈 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม

Share:ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 1 คน โดยดำเนินการรับสมัครและให้เทศบาลทุกแห่งพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเทศบาลแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่แนบ   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เรื่องการสรรหาผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร สามารถเสนอชื่อผู้แทนพร้อมเอกสาร ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 – 20 สิงหาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial