วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 63

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 62 


Share:มาตรการช่วยเหลือเยียวยา กระทรวง พม. (COVID-19)

– มาตรการช่วยเหลือคนพิการ
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามประกาศการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมคนพิการ
– มาตการภารกิจหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม.
– 11 มาตรการป้องกัน สนง.พมจ.ชุมพร


Share:ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างสำนักงาน
– ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พรราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 – พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
– ประชาสัมพันธ์

ข่าวปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
– การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ารส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

–  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของ สป.พม


Share:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางสังคม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial