กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.)

หลักเกณฑ์การเสนอโครงการ

 1. วัตถุประสงค์ขององค์กรที่เสนอคืออะไร โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
 2. ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่าง ๆ ผลสำเร็จของโครงการสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
 3. วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และวิธีการดำเนินโครงการ ผลผลิตสอดคล้องกันหรือไม่
 4. ความร่วมมือและบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. องค์กรของรัฐ หน่วยงานในพื้นที่
 5. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
 6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดโครงการ สามารถเกิดขึ้นจริง
 7. มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ของโครงสร้าง
 8. ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ความต่อเนื่องหรือมีกลไกที่ขยายผลต่อไปได้
 9. ศักยภาพและแผนการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผล
 10. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ ทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ของโครงการหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารบุคคลเหล่านี้
 11. งบประมาณของโครงการ ควรแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย มีความสมเหตุสมผลและคุ้มประโยชน์
 12. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ควรระบุช่วงเวลาการทำงานในโครงการที่ชัดเจน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
 13. มีรูปแบบ วิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 14. 14.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ ตามความหมาะสม
 15. ไม่เป็นโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงาน
 16. เป็นโครงการที่มีงบประมาณสมทบจากองค์กร
 17. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก
 18. เป็นโครงการที่มีนวัตกรรม

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

 1. องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม และได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 2. องค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่มาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน
 3. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ

 

 

เอกสารดาวน์โหลด


Share: