กาชาด – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง

         นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษรนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นางนิภา สุรการพินิจ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายบุญชวน กายสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. ครน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ ต.ครน อ.สวี จำนวน 3 ครอบครัว
         โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
          1.เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท จำนวน 1 ครอบครัว และมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน จำนวน 3 ครอบครัว
          2.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 3,000 บาท
จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็นต่อไป
          3.องค์การบริหารส่วนตำบลครน ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันติดตามและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตามภารกิจต่อไป


Share: