กาชาด – CSR – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน

         วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โรงเรียนบ้านนาแซะ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร จิตอาสาชมรมไอยราชุมพร และจิตอาสา อส.ปันน้ำใจ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
        จากการลงพื้นที่พบว่าเด็กทั้ง 2 ราย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านนาแซะ อาศัยอยู่กับตาอายุ 65 ปี ลุงอายุ 42 ปี และพี่ชายคนโตอายุ 17 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร เด็กต้องอยู่ในความดูแลของตาและลุง เนื่องจากบิดาและมารดาแยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่ ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเด็ก ครอบครัวของเด็กอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลูกจากอิฐและเศษไม้ บนที่ดินของเพื่อนบ้าน ไม่มีประตูและหน้าต่างที่แข็งแรง ไฟฟ้าต่อพ่วงมาจากเพื่อนบ้าน ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้บ้าน และรายได้ส่วนใหญ่มาจากลุงซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง และพี่ชายคนโตที่ทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ดังนี้
        1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท
        2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบมุ้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค
        3. ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) มอบทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
        4. หอการค้าจังหวัดชุมพร มอบน้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค
        5. อบต.บ้านนา ดำเนินการประสานขอรับงบประมาณในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
        6. ชมรมไอยราชุมพร และ อส.ปันน้ำใจ ร่วมดำเนินการในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย


Share: