การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเยาวชนดีเด่นจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร อาคารศาลากลาง ชั้น 1 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


Share: