การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ.ชุมพร ครั้งที่ 1/2566

        วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุม ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 195 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 514,000 บาท


Share: