การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดชุมพร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร ประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุของจังหวัดชุมพร และการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566


Share: