การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.นันทวัฒน์ ช่วยชูหนู ประธานกองทุน ก.ส.จ.ชุมพร เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบบริหารจัดการของกองทุน กสจ. เเละสรุปผลโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุน กสจ. ประจำปีงบประมาณ 2565


Share: