การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่1/ 2566

       วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้
      1. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 (TIP Report 2022)
      2. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism)
      3. การจัดตั้งศูนย์บูรณาการการคัดแยก จังหวัดชุมพร
      4. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566
      5. ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566


Share: