การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565

วันที่ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2565 โดยนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ จำนวน 28 ราย เป็นเงิน 1,080,000 บาท และพิจารณาอนุมัติรายโครงการ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
– โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 ประจำปีงบประมาณ เป็นเงิน 150,000 บาท
– โครงการเผ้าระวังและป้องกันความรุนแรงในสตรีพิการและเด็กพิการภายใต้แผนการพัฒนาสตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 เป็นเงิน 100,000 บาท
– โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติวำหรับคนพิการ ฉบับ 1 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ เป็นเงิน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

Share: