การประชุมชี้การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่ นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการ แผ่นดิน เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนงาน กระบวนการในการดำเนินโครงการ แนวทาง การสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ได้มีทักษะด้านอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด แรงงาน สามารถหารายได้ช่วยครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Share: