การประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาวรัชนีย์  ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายไพศาล แต้มช่วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับกระทรวง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: