การประชุ​มเตรียม​งานเพื่อการบูรณาการแผน​การจัดสวัสดิการ​สังคม​ระดับ​จังหวัด​

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อม หัวหน้าส่วนงานฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมประชุมเตรียมงานเพื่อการบูรณาการแผนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดแบบองค์รวม ที่ประกอบด้วย แผนสวัสดิการชุมชนสังคมแผนสวัสดิการชุมชน แผนพัฒนาเครือข่ายสตรี แผนพัฒนาครอบครัวโดยจะจัดเป็นเวทีสมัชชาร่วมกันในเดือน กรกฎาคม นี้ และได้หารือเรื่องการบูรณาการข้อมูลผู้เปราะบาง โดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและรวมไปถึงทุก 5 มิติ โดยสภาองค์กรชุมชนทำการรีเช็คคัดกรองข้อมูล/คนตกสำรวจ เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมสู่โครงการบ้านพอเพียง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต


Share: