การประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี (2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี(2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อวิเคราห์ SWOT ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: