การมอบนโยบายกระทรวง พม. ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ รวมถึงโครงการที่สำคัญประจำปี 2565 ของกระทรวง พม. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: