การเคหะ เข้าพบ ผวจ.ชุมพร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นำนางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติและคณะ เข้าพบเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 4 พื้นที่ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) โดยมอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินโครงการ


Share: