กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช)

           เวลา 10.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) ณ วัดโพธิเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share: