กิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกาย ตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567


Share: