กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง ในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมทางศาสนา ในการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี  ณ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: