กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วน ภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดชุมพร โดย การสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุม เป็นประธาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ คำสั่ง ของจังหวัดชุมพร อย่างเคร่งครัด


Share: