คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตที่จังหวัดชุมพร

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และคณะ 


Share: