จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2566

        เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการปฏิบัติราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานราชการของหน่วยงานต่างๆ
        โดยในที่ประชุม มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร, การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือน,สรุปสถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2566,การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด, ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, และติดตามการดำเนินการด้านเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
        โดยก่อนวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ระดับ จังหวัด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อำเภอพะโต๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอสวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2อำเภอทุ่งตะโก รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ อำเภอเมือง ชุมพร อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ อำเภอละแม และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุน การจัดทำ MV เพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” , มอบทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โครงการ 910 ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์หม่อนไหม, มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมเกียรติบัตรเข็ม ทสม. เพื่อเชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น


Share: