จังหวัดชุมพร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

              ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จ้ดตั้ง “รางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชชนตลอดพระชนชีพ  และเพื่อยกย่องผู้อุทิศตนทำประโยชน์แก่ชุมชนในภาคใต้ให้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้อนุชนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างโดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งการประกาศเกียรติคุณ 
              จังหวัดชุมจึงขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้สามารถส่งข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังงานการประชุม ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 
*รายละเอียดเพิ่มเติม*


Share: