จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกสตรีผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนด เป็นสตรีไทยดีเด่น จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คน มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย และส่งผลการคัดเลือกไปยัง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: