จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดู จำนวน 1 ราย และกรณีทดลองเลี้ยงดูตามกฏหมาย จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายสัมฤทธิ์      กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: