จัดประชุมนิเทศงานนักสังคม สงเคราะห์และผู้ปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมนิเทศงานนักสังคม สงเคราะห์และผู้ปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม สร้างเครือข่าย นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อร่วมพัฒนางานด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ริเวอร์ไซด์การเด้น Riverside Garden โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: