จัดอบรมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ อพม. และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม.ชุมพร จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฯ โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน พื้นที่ละ 50 ท่าน ในพื้นที่ 2 ตำบล 1. ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ 2. ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี


Share: