จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมที่ 2 อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำอาหาร ข้าวหน้าหมูย่างน้ำผึ้ง ณ ศูนย์หมู่บ้านอ่าว มะม่วง ตำบล
ปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


Share: