จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ (ฝึกการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (แมส) ด้วยลูกปัด และการทำพวงกุญแจด้วยลูกปัด) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และผู้ร่วมการอบรม ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพร และมาตรการควบคุมป้องกันโรค โควิด -19 ของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


Share: