จัดโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 9 สร้างอาชีพ เสริมรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อบรมเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 4 วัน) การปักผ้าปาเต๊ะด้วยลูกปัด และการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มเปราะบาง จำนวน 80 คน ณ โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: