จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ในเขตพื้นที่ตำบลละแม

วันที่ 15 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมหลักส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้ประสบปัญหาด้านสังคมและอาชีพ (การทำผ้ามัดย้อม) มีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ณ เทศบาลละแม โดยได้รับการสนับ สนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


Share: