จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำรอิเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ตาม แนวพระราชดำรอิเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และ การถูกล่อลวง (การฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2563 โดยมีนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอ ประชุมเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มสตรีเเละอาสา สมัครในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชุมพรเข้าร่วม จำนวน 20 คน


Share: