จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ณ ลานกีฬาหมู่ที่​ 7​ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​ ประชากรในพื้นที่ ตำบลนาทุ่ง​ อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร​ รวมจำนวน 100 คน


Share: