จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องไม้แก้ว ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก​ จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​ ประชากรในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร​ รวมจำนวน 100 คน


Share: