จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ (ณ ทต.วังตะกอ จ.ชุมพร)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ เสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ​ ณ เทศบาลตำบลวังตะกอ ตำบล วังตะกอ อำเภอหลังสวน​ จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​ ประชากรในพื้นที่ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร​ รวมจำนวน 100 คน


Share: