ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวภาณิชา ธรรมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ หมู่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ กรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม เนื่องจากครอบครัวประสบความลำบาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีบุตร 3 คน บุตรคนที่ 1 อายุ 5 ปี 3 เดือน บุตรคนที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน และบุตรคนที่ 3 อายุ 1 ปี สามีประกอบอาชีพรับจ้างตัดยางเพียงลำพัง มีรายได้ 9,000 บาท/เดือน ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท/เดือน มีหนี้สินในระบบ จำนวน 10,000 บาท มีหนี้สินนอกระบบ จำนวน 25,000 บาท ครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงมาขอรับการช่วยเหลือ
          การให้ความช่วยเหลือ
          1 . ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว และให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจของกระทรวง พม.
          2. ประสาน อพม. ติดตามประเมินผลการช่วยเหลือเป็นระยะ


Share: