ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ จำนวน 8 องค์กร พบว่ายังคงมีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร จำนวน 6 องค์กร และปรับโครงสร้างขององค์กร จำนวน 2 องค์กร ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาแก่องค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


Share: