ทีม ONE HOME จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายชูรินทร์ ขวัญทอง)

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทีม ONE HOME จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายชูรินทร์ ขวัญทอง) ตามแผนการ ตรวจราชการ รอบ 2 ตรวจเยี่ยม สนง.พมจ. ชุมพร และพบปะพูดคุย และให้คำ แนะนำด้านการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนิน งานในภารกิจให้สำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมเดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงานเคหะจังหวัดชุมพร


Share: