ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

จังหวัดชุมพรได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: