ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพรประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม  ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์  2565  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน  ส่งไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัชุมพร  ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางรับฝากเป็นวันรับสมัคร สำหรับเอกสารที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 14 และหลังวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา  *รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม*


Share: