ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพรประสงค์รับสมัครบุคคบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เฉพราะกิจ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพราะกิจ) โดยผู้ประสงค์สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ EMS เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ส่งกลังไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาประทับตราไปรษณีย์ต้นทางรับฝากเป็นวันรับสมัคร สำหรับเอกสารที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 14 และหลังวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา  * รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม*


Share: