ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เรื่อง ยกย่องเชิดชเกียรติคุณ เป็น “๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน” ประจำปี ๒๕๖๖


Share: