ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด


Share: