ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2564 โดยสามารถส่งแบบกรอกประวัติ และผลงานมายังอธิการบดี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)


Share: