ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จำนวน 1 คน โดยดำเนินการรับสมัครและให้เทศบาลทุกแห่งพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเทศบาลแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดที่แนบ   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: