ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติ และผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัคร หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: