ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ KM ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กดดาวน์โหลดเพื่อดูองค์ความรู้….. https://drive.google.com/file/d/1y9lVX2Yhl0g1MBHx9KIQUDZVMhvsFylr/view?usp=sharing


Share: